הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

תקנות רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 והתיקון לחוק משנת 2000, מעניקים לגורמי איכות הסביבה בסיס חוקי להוספת תנאים מיוחדים לרישיון מההיבט הסביבתי.

בשנת 2002 הסמיך השר לאיכות הסביבה את נציגי האיגודים והיחידות סביבתיות, כולל נציג מטעם איגוד ערים אזור מפרץ חיפה, כנותני אישור לרישיונות עסקים שמפורטים בצו ההסמכה. המהלך נדרש על מנת לייעל ולקצר את הליך הרישוי תוך כדי שימוש בהיכרות השטח ובנסיון הטמונים באיגודים וביחידות המקומיות.

הוספת תנאים ברישיון העסק בנושאים סביבתיים מהווה כלי עזר חשוב ביותר המאפשר הטלת דרישות בדבר מפגעים סביבתיים שונים, ובהמשך טיפולם ותיקונם. התנאים לרישיון מבוססים על "תנאי מסגרת" ארציים שמותאמים למגוון ענפים תעשייתיים ועסקיים.
בשנת 2014 חודשה ההסמכה אשר הוענקה לאיגוד כגורם אישור למתן רישיון עסק לעסקים מסוימים טעוני רישיון על פי צו רישוי עסקים (נוסח חדש 2013

צו רישוי עסקים, התשכ"ח –1968

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013