הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

תקנות מניעת רעש

התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990, מגדירות מפלס רעש מרבי סביר.

הרעש שמפלסו עולה על הנקוב בעמודה השניה בטבלה, הנמדד בתוך חדר מגורים עם חלונות פתוחים, שנמשך בפרק הזמן המתואר בעמודה ראשונה, מוגדר כרעש בלתי סביר.

מפלסי רעש סבירים ביום:

מפלסי רעש סבירים בלילה:

מפלסי רעש ביום
מפלסי רעש בלילה


הערכים בטבלאות בנויים בהנחות הבאות:

  • הרעש נקלט במבנה ב' - בנין באזור מגורים בהתאם לתוכנית לפי חוק התכנון והבניה.
  • הרעש אינו רעש התקפי או רעש עם טון בולט (לפי ההגדרות בתקנה).
  • מקור הרעש הוא נייח (כלי טייס, שייט, רכב, רכבת או ציוד בניה אינם נכללים).