הודעות ועדכונים

כל החדשות ›

תקנות חומרים מסוכנים

חוק עזר לאיגוד ערים כוללני (אזור חיפה) (אגרת פיקוח על חומרים מסוכנים), התשנ"ו - 1996
החוק מעניק לאיגוד את הכלים הדרושים למילוי תפקידו בפיקוח על מפעלים שמייצרים, מעבדים, מאחסנים, משנעים או משווקים חומ"ס או פסולת מסוכנת. החוק מפרט את החישוב האגרה לכיסוי עלויות הפעלת מפעל לביקורת חומרים מסוכנים שתשולם מפעלית על בסיס שנתי.

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג - 1993
תקנות אלו מסדירות את נושא העיסוק בחומ"ס שייעשה רק על ידי אנשים מיומנים שעברו הכשרה מתאימה. על בעל מפעל המחזיק חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק להגיש לרשויות תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות חומ"ס. התקנות מפרטות אילו פריטים יכללו בתיק המפעל.

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסלת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990
על פי תקנות אלו, פסולת המוגדרת כמסוכנת תפונה לאתר רמת חובב או לאתר מחזור מאושר כדין ובלבד שיתקבל על כך אישור מראש.

חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993
על פי חוק זה, לא יעסוק אדם ברעלים כהגדרתם בחוק ללא היתר רעלים בתוקף מטעם הממונה במשרד לאיכות הסביבה. בעל היתר רעלים ינהל פנקס רעלים בו יירשמו כל קנייה ומכירה של רעלים.

תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו - 1996 וצו החומרים המסוכנים (החלפת התוספת הראשונה והשנייה), התשנ"ו - 1996
התקנות והצו קובעים את הכמויות והריכוזים של חומרים מסוכנים שמעליהם קיימת חובת דיווח בהיתרי רעלים.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט - 1978 וחוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997 והתקנות מכוחו
הסדרת נושא הובלת חומרים מסוכנים מבחינת הכשרת כוח אדם מיומן, הכשרת רכבים ייעודיים עם שילוט מתאים, דרישות לגבי כמויות החומרים, אריזתם ושינועם, אמצעי טיפול ומיגון.